Oferta

Poradnia oferuje następujące usługi:

Diagnozę psychologiczną,  w ramach której psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne (wywiad psychologiczny, obserwację, wybrane kwestionariusze i testy) stara się rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnić pojawiające się problemy oraz przewidywać możliwości i sposób ich zmiany.
Diagnoza jest pierwszym elementem procesu leczenia. Umożliwia dobór adekwatnego postępowania terapeutycznego.
Obejmuje maksymalnie 3 spotkania z psychologiem, podczas których zostaje zebrany  wywiad od Pacjenta, a następnie stosuje się odpowiednio dobrane indywidualnie narzędzia badawcze. Pod koniec procesu diagnozowania omawia się uzyskane w badaniu wyniki i wnioski odnośnie dalszego postępowania.
Dokładna procedura diagnozy psychologicznej (stosowane metody, zakres, czas) jest każdorazowo dopasowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Psychoterapię indywidualną, czyli regularne spotkania z psychoterapeutą, zorientowane wokół ustalonego celu. Długość jej trwania zależy od potrzeb pacjenta, zgłaszanego problemu i sposobu pracy psychoterapeuty. Może obejmować od kilku / kilkunastu spotkań do kilku lat. Jest pomocna w pełniejszym rozumieniu siebie, zwiększeniu świadomości swoich przeżyć, lepszym funkcjonowaniu w relacjach interpersonalnych. Pozwala nauczyć się lepiej radzić sobie z kryzysami, wzmocnić poczucie własnej wartości, a także pracować nad przeżywanymi konfliktami wewnętrznymi, zmianą schematów i postaw powodujących cierpienie i rozwojem osobowości. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest konsultacją, która ma na celu rozpoznanie problemu, zaproponowanie odpowiedniej metody pomocy oraz ustalenie celu i zasad ewentualnej pracy terapeutycznej.

Psychoterapię grupową –  opierającą się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Z tego względu indywidualne trudności są widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej, w relacjach z uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi ją psychoterapeutami. Trudności te mogą być w grupie przeżywane, a także poddawane refleksji i rozumieniu. Grupa staje się wtedy środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się przez doświadczenie, poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego, jak budujemy z nimi relacje. Daje możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji. Grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi.

Terapię par i małżeństw – skierowaną  do osób, które zdecydowały się razem poradzić sobie z towarzyszącymi im trudnościami i wyzwaniami związanymi z byciem w związku intymnym. Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjno-diagnostyczny, pozwalają na ustalenie celów i metod wspólnej pracy. Czas trwania terapii jest ustalany indywidualnie i dostosowany do sytuacji oraz potrzeb klientów.
Terapię małżeństw kierujemy do osób, które:
– przeżywają kryzys w związku,
– nie mogą poradzić sobie z konfliktami i nieporozumieniami z partnerem/partnerką,
– znalazły się razem w nowej sytuacji życiowej takiej jak ciąża, macierzyństwo, opuszczenie domu                     rodzinnego przez dzieci itp.,
– czują się niezrozumiane przez drugą osobę i doświadczają trudności w komunikacji,
– mają wątpliwości co do przyszłości swojego związku,
– pragną poradzić sobie z doświadczeniem zdrady,
– chcą podnieść jakość życia seksualnego,

Terapię rodzin – formę poradnictwa i terapii oferowaną w przypadku, gdy korzystne jest, by w proces zmiany zaangażowana była większa liczba członków rodziny. Podczas terapii psychoterapeuta
– zachęca do zastanowienia się nad przyczynami doświadczanych trudności i poszukiwania możliwych
rozwiązań,
– pomaga w przeżyciu kryzysu lub sytuacji szczególnie trudnej,
– pomaga dostrzec problemy wychowawcze mające wpływ na funkcjonowanie pozostałych członków
rodziny,
– ułatwia odnalezienie się w nowych warunkach (np. rozwód, utrata osoby bliskiej, pojawienie się nowego
członka rodziny, zmiana miejsca zamieszkania).