Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM” rozpoczęło swoją działalność w roku 2002. Zajmuje się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym głównie od środków chemicznych, uzależnieniami behawioralnymi a także rodzinom osób dotkniętych tym problemem oraz osobom przynależącym do grup wysokiego ryzyka. Współpracujemy z ruchem trzeźwościowym w Gorzowie Wlkp. i okolicach.

Członkami Stowarzyszenia są osoby zajmujące się zawodowo pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną a także działaniami profilaktycznymi skierowanymi do różnych grup odbiorców.
Stowarzyszenie nasze realizowało szereg programów terapeutycznych, profilaktycznych, edukacyjnych współfinansowanych prze Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp, Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Wojewodę Lubuskiego.


Informacje o doświadczeniu w realizacji zadań zlecanych Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM”

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM” rozpoczęło swoją działalność w roku 2002. Zajmuje się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym głównie od środków chemicznych, a także rodzinom osób dotkniętych tym problemem oraz osobom przynależącym do grup wysokiego ryzyka. Współpracujemy z ruchem trzeźwościowym w Gorzowie Wlkp. i okolicach.

 Przy stowarzyszeniu funkcjonują grupy samopomocowe, grupy wsparcia tj. grupy Anonimowych Alkoholików „Jedynka”, „Nowa Droga”, „Sobota”; oraz jedna z nielicznych w województwie Lubuskim grup Anonimowych Narkomanów. Działania grup i środowisk samopomocowych dostępne są zarówno w godzinach dopołudniowych, wieczornych jak i w trakcie weekendów (grupy spotykają się także w sobotę i niedzielę).

ROK 2002          

W roku 2002 Stowarzyszenie zrealizowało trzy programy profilaktyczne kierowane do  młodzieży szkolnej:

ROK 2003.      

W roku 2003 Stowarzyszenie „Przełom” było współorganizatorem imprezy masowej pod hasłem „Doceń życie na trzeźwo”, która odbyła się w dniu 28. września na stadionie „Warta” w Gorzowie Wlkp. Na realizację tej imprezy Stowarzyszenie uzyskało środki z budżetu Marszałka Województwa w wysokości 4443zł, resztę kosztów organizacyjnych pokrył współorganizator – Ośrodek Terapeutyczne „SZANSA” ze środków własnych oraz uzyskanych od Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Ponadto, w terminie od 15 marca do 15 listopada 2003 roku na terenie szkół ponadpodstawowych w Kamieniu Małym, Strzelcach Krajeńskich, Skwierzynie terapeuci uzależnień oraz osoby przeszkolone i przygotowane do prowadzenia rozmów, rozpoznawania problemów uzależnień, motywowania do leczenia – przeprowadzały konsultacje, z których korzystali głównie uczniowie a także w dużym stopniu nauczyciele i rodzice osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych.

Zadanie to zostało dofinansowane z budżetu Marszałka Województwa kwotą 5000zł.

            Stowarzyszenie realizowało również 2 programy terapeutyczne w ramach zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu będących po podstawowym programie leczenia uzależnienia w ośrodku i utrzymujących dłuższą abstynencję przeprowadzono trzy cykle warsztatów terapeutycznych pod nazwą „Przewodnik rozwoju duchowego”. Zadanie to zostało dofinansowane z budżetu Marszałka Województwa kwotą 3150zł.

Drugim programem były dwa cykle maratonowych sesji zapobiegania nawrotom picia – skierowanych do osób po podstawowym programie terapeutycznym i utrzymujących dłuższą abstynencję. Środki w wysokości 2000 zł  otrzymaliśmy  z budżetu Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Stowarzyszenie angażowało się również w działania profilaktyczno – edukacyjne w szkołach. Z budżetu Wojewody Lubuskiego kwotą 4200 zł kolejny raz został dofinansowany program po nazwą  „AIDS, HIV – czy wiesz dostatecznie wiele”. Program był realizowany wśród osób  najbardziej narażonych  na zakażenie HIV  – młodzieży  uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych – w 70 klasach gorzowskich gimnazjów oraz szkół średnich odbyły się dwugodzinne zajęcia profilaktyczne.

ROK 2004.

 Na terenie miasta Strzelce krajeńskie w pomieszczeniach udostępnianych przez gminę w centrum miasta powstał Klub Abstynenta, a przy nim funkcjonuje od początku roku kolejna grupa samopomocowa dla osób uzależnionych, a także jest miejscem spotkań rodzin tych osób, pełni również funkcję świetlicy dla ich dzieci. W świetlicy przy Klubie Abstynenta w Strzelcach Krajeńskich Stowarzyszenie „Przełom” realizowało program profilaktyczno – terapeutyczny „Rozmowy z młodzieżą o życiu”, na który dotację z przeznaczeniem na koszty materiałowe otrzymaliśmy z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

W terminie od 01 kwietnia do 28 listopada 2004 roku na terenie szkoły w Trzemesznie Lubuskim został przeprowadzony program profilaktyczny „Jak żyć z ludźmi”. Trzy edycje tego programu zostały dofinansowane kwotą 3000 zł  z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

   W ramach zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu będących po podstawowym programie leczenia uzależnienia w ośrodku i utrzymujących dłuższą abstynencję przeprowadzono  po raz kolejny trzy cykle maratonowych sesji zapobiegania nawrotom picia – skierowanych do osób po podstawowym programie terapeutycznym i utrzymujących dłuższą abstynencję. Program został zrealizowany w trzech cyklach. Dofinansowany z budżetu Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w ramach Miejskiego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotą 3150zł

   Przy Stowarzyszeniu „Przełom” funkcjonuje klub, który jest miejscem spędzania wolnego czasu dla członków grup samopomocowych działających przy stowarzyszeniu a także dla osób rozpoczynających terapię w poradni oraz oddziale dziennym Ośrodka Terapeutycznego „SZANSA”. Dzięki dotacji ze środków  Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. – 500zł oraz budżetu Urzędu Marszałkowskiego 500 zł  została uzupełniona biblioteczka klubowa zawierająca literaturę z zakresu uzależnień –  umożliwiono członkom Klubu, sympatykom zdobycie, poszerzanie wiedzy na temat zdrowienia, trzeźwienia.

ROK 2005.

 W roku 2005 Stowarzyszenie  „Przełom” we współpracy z Państwową Wyższą  Szkołą Zawodową, Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., Ośrodkiem Terapeutycznym „SZANSA”, Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii, samorządem studenckim, kołem naukowym PWSZ stworzyło projekt – programu profilaktyki narkomanii ukierunkowany na działania edukacyjno – informacyjne, realizowany w środowisku akademickim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. i społeczności studenckiej miasta Gorzowa.

Projekt ten został dofinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii kwotą 19 000 zł, a także przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego kwotą 3500 zł.

W ramach w/w projektu odbyły się:

1. Cykl wykładów i warsztatów dla nauczycieli akademickich.

2. Cykl wiosenny i jesienny dla studentów III roku pedagogiki.

3.Warsztaty dla studentów PWSZ.

4. Punkt konsultacyjny

Ponadto,  Stowarzyszenie w 2005 roku w ramach zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu będących po podstawowym programie leczenia uzależnienia w ośrodku i utrzymujących dłuższą abstynencję przeprowadziło po raz trzeci trzy cykle maratonowych sesji zapobiegania nawrotom picia. Program został dofinansowany kwotą 3600zł

Dzięki wsparciu pochodzącemu zbudżetu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie w kwocie 2150zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla gospodarza klubu udało nam się umocnić działania i pozycję drugiego w Strzelcach Klubu Abstynenta „Zorza”, w którym funkcjonuje nadal zawiązana wcześniej grupa samopomocowa Anonimowych Alkoholików, zaś w trakcie formowania  jest grupa rodzinna Al-Anon.

Natomiast w ramach zadania, którego celem było zapewnienie dostępności do profesjonalnego leczenia osób uzależnionych i ich członków rodzin mieszkańców Miasta Strzelce Kraj. i okolic, Urząd Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie dofinansował kwotą 7000 zł działanie Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

ROK 2006.

 W roku 2006. ze środków pozyskanych z budżetu miasta Gorzowa Wlkp. w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii udało się uruchomić Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, eksperymentujących z różnymi środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin.

Zgodnie z założeniem programu uruchomiono dyżury w punkcie konsultacyjnym, do którego kierowane były osoby, chcące uzyskać wiedzę na temat pomocy osobom uzależnionym, eksperymentującym (rodzice, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni itp.);

            Ze środków pozyskanych z budżetu miasta Gorzowa Wlkp.  w wysokości 3360 zł sfinansowane zostały dyżury w Punkcie Konsultacyjnym osoby odpowiedzialnej za profilaktykę.

           W ramach kolejnego zadania Stowarzyszenia w 2006 oraz 2007 roku, którego celem było zapewnienie dostępności do profesjonalnego leczenia osób uzależnionych i ich członków rodzin mieszkańców Miasta Strzelce Kraj. i okolic, Urząd Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie dofinansował kwotą 7000 zł w 2006 i 10000 zł w 2007r. działanie Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

Działania powyższe realizowane były wspólnie z partnerem w realizacji – Ośrodkiem Terapeutycznym „SZANSA”, który uzyskał środki na częściową realizacje tego programu z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Również na terenie miasta Strzelce Krajeńskie w pomieszczeniach udostępnianych przez gminę w centrum miasta powstał działający w ramach Stowarzyszenia „Przełom” Klub Abstynenta „Zorza”, a przy nim funkcjonuje od początku roku kolejna grupa samopomocowa dla osób uzależnionych „Nowa Droga”, a także jest miejscem spotkań rodzin  tych osób, pełni również funkcję świetlicy dla ich dzieci. Działalność klubu została dofinansowana przez Urząd Miasta Strzelce Krajeńskie kwotą 2000 i 2500 zł w latach 2006 – 2007

            ROK 2007. 

            W roku 2007 ze środków pozyskanych z budżetu miasta Gorzowa Wlkp. w wysokości : 6720,- a także z budżetu Wojewody Lubuskiego – 3850,- w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii udało się uruchomić grupę wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Grupa „Azyl” prowadzona była przez dwóch terapeutów jeden raz w tygodniu

Podobnym programem realizowanym przez nasze Stowarzyszenie, lecz skierowanym do osób uzależnionych od alkoholu, było utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia „Jedynka”. Dzięki środkom pochodzącym z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. w wysokości 2400,- oraz z budżetu Wojewody Lubuskiego – 3800,- w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu mogła powstać i funkcjonować grupa wsparcia przeznaczona dla osób uzależnionych od alkoholu, które korzystają z podstawowego programu terapii od alkoholu w systemie dziennym jak też i ambulatoryjnym.

Innym projektem z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych wspierającym dwa powyższe zadania sfinansowanym w całości z budżetu Wojewody Lubuskiego w kwocie 1050,- był program zapobiegania nawrotom czynnego uzależnienia.

            W ramach miejskiego programu ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ Z TERENU MIASTA ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH kwotą 2426,- dofinansowane zostało zadanie: „PRZEMOC WOBEC DZIECI – ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH”, które to zajęcia przeprowadzone zostały w gorzowskim gimnazjum numer 21.

      Kolejnym programem z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania HIV/AIDS dofinansowanym wszystkich budżetu Wojewody Lubuskiego kwotą 4000,- był program kierowany do młodzieży szkół średnich: „AIDS – CZY WIESZ DOSTATECZNIE WIELE ?”.    Program zrealizowany został wśród uczniów Zespołu Szkół  Budowlanych, objętych nim zostało około 400 uczniów, zarówno klas Techników jak i Zasadniczych Szkół Zawodowych. Były to osoby dojrzałe pod względem seksualnym tak więc najbardziej narażone na ryzyko ze względu na wiek i rozpoczynanie pożycia seksualnego.

ROK  2008

Od kilku lat Stowarzyszenie „PRZEŁOM”  działa  na terenie Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie, w roku 2008 przy wsparciu Urzędu Miasta środkami w wysokości 1000zł na wyposażenie Klubu Abstynenta udało się zmienić siedzibę Klubu i wyremontować nowe pomieszczenia w których nadal działa powstała pod koniec 2006 roku obecnie jedyna w regionie grupa  Al – Anon (dla bliskich osób uzależnionych).

Również kontynuuje swoją działalność Klub Abstynenta „Zorza”, a przy nim funkcjonuje grupa samopomocowa dla osób uzależnionych „Nowa Droga”.

Dzięki wsparciu pochodzącemu z budżetu Miasta i Gminy Strzelce krajeńskie w kwocie 1500zł, udało nam się umocnić działania i pozycję drugiego w Strzelcach Klubu Abstynenta „Zorza”.

Z dotacji miejskiej sfinansowane zostało wynagrodzenie gospodarza klubu.

W ramach zadania, którego celem było zapewnienie dostępności do profesjonalnego leczenia osób uzależnionych i ich członków rodzin mieszkańców Miasta Strzelce Kraj. i okolic, Urząd Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie dofinansował kwotą 10 000 zł działanie Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

Ze środków pozyskanych z budżetu Wojewody Lubuskiego w wysokości : 5550zł  oraz przez partnera z budżetu Miasta Gorzowa- w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii udało się uruchomić grupę wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Grupa „Azyl” prowadzona była przez dwóch terapeutów jeden raz w tygodniu. 

                        Podobnym programem realizowanym przez nasze Stowarzyszenie, lecz skierowanym do osób uzależnionych od alkoholu, było utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia „Jedynka”. Dzięki środkom pochodzącym z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. pozyskanym przez Ośrodek „SZANSA” oraz przez nasze Stowarzyszenie z budżetu Wojewody Lubuskiego w wysokości 6060,– w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu mogła powstać i funkcjonować grupa wsparcia przeznaczona dla osób uzależnionych od alkoholu.

            Innym projektem z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych wspierającym dwa powyższe zadania był program zapobiegania nawrotom czynnego uzależnienia. Program ten dzięki partnerstwu z Ośrodkiem „SZANSA” udało się przeprowadzić w dwóch edycjach dzięki czemu wzrosła liczba osób które skorzystały z zajęć terapeutycznych. Został on dofinansowany z budżetu Wojewody Lubuskiego w wysokości 3000zł.

Analogiczny program Zapobiegania nawrotom picia został przeprowadzony wśród osób uzależnionych od alkoholu, który również dzięki partnerstwu udało się przeprowadzić w dwóch cyklach. Urząd wojewódzki dofinansował realizacje tego zadania kwotą 4440,- brakujące środki pozyskał Ośrodek „SZANSA”.

Innymi programami skierowanymi do osób po podstawowym programie terapii uzależnienia mającymi na celu wyuczenie uczestników zachowań konstruktywnych, ważnych w trzeźwym życiu oraz wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne w skutecznym utrzymywaniu abstynencji były Treningi Umiejętności Służących Zdrowieniu dla osób uzależnionych od alkoholu a także uzależnionych od innych środków psychoaktywnych. Oba programy dofinansowane zostały z budżetu Wojewody Lubuskiego kwotami po 4680 zł.

            Kolejny program skierowany do osób uzależnionych od narkotyków realizowany wspólnie z Ośrodkiem Terapeutycznym „SZANSA” i dofinansowany przez Wojewodę Lubuskiego w ramach działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych, zapobiegających wykluczeniu społecznemu to „PRACA NAD POCZUCIEM WŁASNEJ WARTOŚCI” dofinansowany z budżetu Wojewody kwotą 4680zł.

            Drugim programem z tego zakresu realizowanym w formie maratonowych sesji terapeutycznych realizowanym również wspólnie z partnerem Ośrodkiem Terapeutycznym „SZANSA” był program „Złość, Agresja, Uzależnienie – warsztat pracy ze złością i agresją wśród osób uzależnionych od  środków psychoaktywnych”.  Zadanie to dofinansowane zostało przez Wojewodę Lubuskiego kwotą 6390 zł.

            2009

W 2009 roku Stowarzyszenie prowadziło 11 programów:

Na terenie Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie, w roku 2009 przy wsparciu Urzędu Miasta środkami w wysokości 3000zł  kontynuuje swoją działalność Klub Abstynenta „Zorza”, a przy nim funkcjonuje grupa samopomocowa dla osób uzależnionych „Nowa Droga

W ramach zadania, którego celem było zapewnienie dostępności do profesjonalnego leczenia osób uzależnionych i ich członków rodzin mieszkańców Miasta Strzelce Kraj. i okolic, Urząd Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie dofinansował kwotą 8 000 zł działanie Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

Ze środków pozyskanych z budżetu Wojewody Lubuskiego w wysokości : 4950zł oraz przez partnera z budżetu Miasta Gorzowa- w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi udało się uruchomić grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu. Grupa „Jedynka”  przeznaczona dla osób uzależnionych od alkoholu, które korzystają z podstawowego programu terapii od alkoholu w systemie dziennym jak też i ambulatoryjnym.

   Innym projektem z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu wspierającym powyższe zadanie był program zapobiegania nawrotom czynnego picia.

Został on dofinansowany z budżetu Wojewody Lubuskiego w wysokości 3720zł. Program obejmował zajęcia indywidualne – sesje psychoterapii indywidualnej i grupowe – sesje psychoterapii grupowej – programem tym objęto  24 osoby.

 Innym programem skierowanym do osób po podstawowym programie terapii uzależnienia mającymi na celu wyuczenie uczestników zachowań konstruktywnych, ważnych w trzeźwym życiu oraz wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne w skutecznym utrzymywaniu abstynencji były Treningi Umiejętności Służących Zdrowieniu dla osób uzależnionych od alkoholu. Programy dofinansowany został z budżetu Wojewody Lubuskiego kwotą  3000 zł.

Kolejny program lecz skierowany do osób uzależnionych od narkotyków realizowany wspólnie z Ośrodkiem Terapeutycznym „SZANSA” i dofinansowany przez Wojewodę Lubuskiego kwotą 4600 zł w ramach działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych, zapobiegających wykluczeniu społecznemu to „TRENING ASERTYWNOŚCI”.

Wspólnie z Ośrodkiem „SZANSA” udało się nam stworzyć grupę  dla rodziców,  program skierowany był do uzależnionych i współuzależnionych pacjentów Ośrodków Terapeutycznych, którzy ukończyli podstawowy etap terapii i wykazywali deficyty w obszarze  sprawowania funkcji rodzicielskich.. Przeprowadzone zostały 2 cykle programu w formie maratonu terapeutycznego – zajęcia weekendowe 10 godzin dziennie – od piątku do niedzieli. Program realizowany był w formie treningu. Został on dofinansowany z budżetu Wojewody Lubuskiego kwotą 6100zł.

Głównym programem, który realizowaliśmy w szkołach województwa lubuskiego był program profilaktyczno – wychowawczy: „Jak żyć z ludźmi” na realizację,  którego udało nam się pozyskać środki z budżetu Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu „Razem bezpieczniej”; Urzędu Marszałkowskiego; Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Urzędu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie w łącznej kwocie 29 380zł. Przeprowadziliśmy łącznie 17 edycji – 476 godzin  programu profilaktycznego „Jak żyć z ludźmi” w klasach  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół Województwa Lubuskiego. Zajęcia miały charakter warsztatowy, główny nacisk położony był na ćwiczenie umiejętności przez uczestników poprzedzone modelową prezentacją przez terapeutę prowadzącego zajęcia.

Programem profilaktycznym z zakresu przedziwdziałania narkomanii realizowanym w formie pogadanek była kampania profilaktyczna DOPALACZE.  Program kierowany był do dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Program został zrealizowany w formie 2 godzinnych zajęć dla każdej klasy szkolnej. Zajęcia zostały dofinansowane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie łączną kwotą 3000 zł. 

Programem profilaktycznym zrealizowanym wyłącznie ze środków Miasta i Gminy Strzelce Krajeński w wysokości 2500 zł był program profilaktyczno – wychowawczy „IMPREZA”. Program kierowany był do dzieci i młodzieży korzystających  z pomocy     terapeutów, grup samopomocowych oraz świetlic socjoterapeutycznych; pochodzących z rodzin dysfunkcjonalnych, najczęściej z problemem alkoholowym, bezrobotnych, ubogich itp.

W ramach profilaktyki pierwszorzędowej ze środków Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w wysokości 3320 zł zapewniliśmy dostępność do zajęć sportowo rekreacyjnych – basen, siłownia, sala gimnastyczna dla rodzin dotkniętych problemem uzależnienia, ubogich, borykających się z różnego rodzaju trudnościami.

Podpisano umowę na wynajem sali gimnastycznej z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 9, gdzie osoby uzależnione i ich rodziny korzystały z zajęć sportowych w każdą środę w godzinach od 19 do 21począwszy od marca 2009 roku.

2010.

W 2010 roku Stowarzyszenie wygrało konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. na prowadzenie placówki spełniającej zadania Izby Wytrzeźwień.

Placówka od 1 lipca 2010 r. funkcjonuje pod nazwą Ambulatorium Kontrolowanego trzeźwienia w szerszym zakresie niż dotychczas działająca gorzowska Izba Wytrzeźwień.

Stowarzyszenie otrzymało dotację z budżetu Prezydenta Miasta Gorzowa na prowadzenie Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia w wysokości 350 000,00 zł oraz 115 000,00 zł na realizacje programu „Pierwsza Pomoc uzależnionej rodzinie”.  W ramach realizacji tego zadania podjęto następujące działania|: – Udzielano telefonicznych porad wszystkim osobom zainteresowanym uzyskaniem profesjonalnej pomocy dotyczącej problemu uzależnienia, przemocy.

Wspólnie z partnerem – Ośrodkiem Terapeutycznym „SZANSA” realizowane było zadanie: „PUNKT DIAGNOZY –– KONFRONTACJI –– INTERWENCJI WOBEC PACJENTÓW AMBULATORIUM KONTROLOWANEGO TRZEŹWIENIA” na działalność, którego Stowarzyszenie pozyskało środki z budżetu Wojewody Lubuskiego w wysokości 3500,00 zł przy wkładzie partnera z pozyskanych środków w wysokości 25 000,00 zł.

Zadaniem uzupełniającym funkcjonowanie Ambulatorium, obok Pierwszej Pomocy rodzinie, Punktu Konsultacyjnego był jeszcze jeden program o charakterze profilaktyczno – prewencyjnym, dofinansowany przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. kwotą 8760zł był „PROGRAM  EDUKACYJNO – KOREKCYJNY DLA NIETRZEŹWYCH KIEROWCÓW”. 

Od kilku lat Stowarzyszenie „PRZEŁOM”  działa  na terenie Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie, w roku 2010 przy wsparciu Urzędu Miasta środkami w wysokości 2500zł  kontynuuje swoją działalność Klub Abstynenta „Zorza”, a przy nim funkcjonuje grupa samopomocowa dla osób uzależnionych „Nowa Droga.

W ramach zadania, którego celem było zapewnienie dostępności do profesjonalnego leczenia osób uzależnionych i ich członków rodzin mieszkańców Miasta Strzelce Kraj. i okolic, Urząd Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie dofinansował kwotą 8000 zł działanie Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

Ze środków pozyskanych z budżetu Wojewody Lubuskiego w wysokości : 2400zł oraz z budżetu Prezydenta Miasta Gorzowa w wysokości 2600 zł – w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi udało się uruchomić grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu. Grupa „Jedynka”  przeznaczona dla osób uzależnionych od alkoholu, które korzystają z podstawowego programu terapii od alkoholu w systemie dziennym jak też i ambulatoryjnym. Osoby takie potrzebują zarówno intensywnych oddziaływań terapeutycznych jak i wprowadzenia w życie

            Drugą grupą wsparcia, lecz powstałą z myślą o osobach uzależnionych od środków psychoaktywnych była grupa samopomocowa AZYL. Zadaniem dofinansowanym przez Wojewodę Lubuskiego kwotą 3400 zł było: „Prowadzenie grupy wsparcia AZYL dla osób eksperymentujących i uzależnionych od chemicznych środków psychoaktywnych”. Program realizowany był wspólnie z partnerem – Ośrodkiem Terapeutycznym SZANSA.

            Innym projektem z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu wspierającym powyższe zadanie był program zapobiegania nawrotom czynnego picia. Został on dofinansowany z budżetu Wojewody Lubuskiego w wysokości 2970 zł. Program skierowany był do osób uzależnionych od alkoholu, które ukończyły podstawowy program terapii uzależnienia, uczestniczyły w grupie wsparcia „JEDYNKA” i wykazywały braki w zakresie radzenia sobie z nawrotami choroby.

            Kolejny program lecz skierowany do osób uzależnionych od narkotyków realizowany wspólnie z Ośrodkiem Terapeutycznym „SZANSA” i dofinansowany przez Wojewodę Lubuskiego kwotą 4600 zł w ramach działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych, zapobiegających wykluczeniu społecznemu to „TRENING ASERTYWNOŚCI”.

                        Wspólnie z Ośrodkiem „SZANSA” udało się nam stworzyć grupę dla rodziców, program „Szkoła dla rodziców” skierowany był do uzależnionych i współuzależnionych pacjentów Ośrodków Terapeutycznych, którzy ukończyli podstawowy etap terapii i wykazywali deficyty w obszarze  sprawowania funkcji rodzicielskich. Program realizowany był w formie treningu. Został on dofinansowany z budżetu Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. kwotą 6840 zł oraz z budżetu Wojewody Lubuskiego kwotą 2050zł.

                              Głównym programem, który realizowaliśmy wśród dzieci i młodzieży gorzowskich placówek takich jak świetlice socjoterapeutyczne, Pogotowie Opiekuńcze itp. był program profilaktyczny: „Młodzi, aktywni – wbrew przeciwnościom” na realizację, którego udało nam się pozyskać środki z budżetu Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w  kwocie 20 000,00 zł.

Program kierowany był do dzieci i młodzieży z gorzowskich placówek wsparcia dziennego. Program profilaktyczny opierał się na kilku alternatywach spędzania czasu wolnego: socjoterapii, warsztatach: teatralnych, fotograficznych, break dance, hip hop. Formy te często korespondowały ze sobą skupiając na różnych zajęciach te same, zainteresowane grupy dzieci i młodzieży.

Innym programem profilaktycznym z zakresu przedziwdziałania narkomanii realizowanym w formie pogadanek była kampania profilaktyczna DOPALACZE.  Program kierowany był do dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Zajęcia zostały dofinansowane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie łączną kwotą 8400 zł. 

Programem profilaktycznym zrealizowanym wyłącznie ze środków Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 2400 zł był program profilaktyczno – wychowawczy „IMPREZA”.

Program kierowany był do dzieci i młodzieży korzystających  z pomocy     terapeutów, grup samopomocowych oraz świetlic socjoterapeutycznych; pochodzących z rodzin dysfunkcjonalnych, najczęściej z problemem alkoholowym, bezrobotnych, ubogich itp.

            Obszar działań naszego Stowarzyszenia rozszerzony został o działania szkoleniowe, edukacyjne, zwiększające umiejętności profesjonalnego pomagania, reagowania w sytuacjach trudnych, partnerem w realizacji działań Stowarzyszenia w tym zakresie była gorzowska Wyższa Szkoła Biznesu wspólnie z którą realizowaliśmy program pn. „Zamyślenia pedagogiczne” dofinansowany przez Prezydenta Miasta Gorzowa kwotą 1440 zł.

2011.

Rok 2011 był kontynuacja szeregu prowadzonych wcześniej działań, których głównym obszarem było prowadzenie placówki – Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia – jako działanie zlecone prze Urząd Miasta Gorzowa Wlkp, którego szczegóły zostały opisane wcześniej.

Całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł  821 286,00   w tym koszty pokryte z  dotacji uzyskanej z Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. to 729 330,00;  środki własne oraz pozyskane z gmin w ramach umów i porozumień –  91 956,00zł.

            W ramach programu „Pierwsza Pomoc uzależnionej rodzinie” wspartego przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. kwotą 9800zł, zespół terapeutyczny składający się z lekarzy i terapeutów uzależnień dyżurował przez okres  370 godzin

Prowadzenie punktu konsultacyjnego zostało również wsparte przez Wojewodę Lubuskiego kwotą 5000zł.

            Kontynuowaliśmy również działania prowadzone wcześniej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie, w ramach programu: „Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych” pozyskaliśmy z budżetu Burmistrza Strzelec Krajeńskich kwotę 7000zł, 2000zł otrzymaliśmy na wspieranie działań ruchów abstynenckich.

W gminie Strzelce Krajeńskie prowadziliśmy również szereg działań profilaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych 5000zł zostało pozyskanych na realizację programu profilaktycznego – „Bądź świadomy” Działania profilaktyczne były prowadzone również na zasadzie porozumień z gminami Witnica, Barlinek.

            Stowarzyszenie nasze kontynuowało również swoją działalność ukierunkowaną na osoby uzależnione będące w procesie zdrowienia. Nastawiliśmy się głównie na wspieranie i prowadzenie różnego rodzaju grup wsparcie, edukacyjnych, zwiększających umiejętności i wiedzę uczestników programów.

            Realizowane programy to:

  1. „Grupa wsparcia dla rodziców osób uzależnionych od środków psychoaktywnych” – na prowadzenie, której udało nam się pozyskać środki z Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w wysokości 6630zł oraz z budżetu Wojewody Lubuskiego 2000zł.
  2.  „Prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych „AZYL” – program ten wsparł Wojewoda Lubuski kwotą 5000zł, kolejne 5240zł przeznaczyliśmy na jego realizacje ze środków własnych.

2012

W roku 2012 podejmowaliśmy głównie szereg działań terapeutycznych, edukacyjnych oraz z zakresu profilaktyki drugo- i trzeciorzędowej. Kontynuowaliśmy szereg prowadzonych wcześniej działań, których głównym obszarem było prowadzenie placówki – Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia – jako działanie zlecone prze Urząd Miasta Gorzowa Wlkp, którego szczegóły zostały opisane wcześniej.

Całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł  807 048,00   w tym koszty pokryte z  dotacji uzyskanej z Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. to 729 330,00;  środki własne oraz pozyskane z gmin w ramach umów i porozumień –  77 718,00zł.

            Funkcjonował punkt konsultacyjny, którego działanie zapewniło specjalistyczną pomoc terapeutyczną osobom nietrzeźwym przebywającym w Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia.  Został on wsparty przez Marszałka Województwa Lubuskiego kwotą 3000zł, przez Wojewodę Lubuskiego kwotą 2300zł oraz Miasto Gorzów kwotą 5000zł.

            Działalność ukierunkowana na osoby uzależnione będące w procesie zdrowienia realizowaliśmy w ramach szeregu programów terapeutycznych, m.in.

Programem z tego zakresu realizowanym w formie maratonowych sesji terapeutycznych  był program „Złość, Agresja, Uzależnienie – warsztat pracy ze złością i agresją wśród osób uzależnionych od  alkoholu”.  Zadanie to dofinansowane zostało przez Marszałka Województwa Lubuskiego kwotą 5000 zł.

Innym programem były Treningi Umiejętności Służących Zdrowieniu dla osób uzależnionych od alkoholu. Program dofinansowany został z budżetu Wojewody Lubuskiego kwotą  4500 zł.

Innym projektem z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu wspierającym powyższe zadanie był program zapobiegania nawrotom czynnego picia dofinansowany przez Wojewodę Lubuskiego kwotą 2200zł.

            Również ze środków pozyskanych z budżetu Wojewody Lubuskiego w wysokości : 3750zł  w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii udało się kontynuować funkcjonowanie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych „Azyl”.

            W ramach profilaktyki pierwszorzędowej ze środków Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w wysokości 1080 zł realizowaliśmy program „Sport to zdrowie – program dla dzieci i rodzin z problemem narkotykowym”   dla rodzin dotkniętych problemem uzależnienia, ubogich, borykających się z różnego rodzaju trudnościami.

Realizowaliśmy również program dla rodziców „WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW”

Przeprowadzone zostały 2 edycje programu. Program realizowany był w formie treningu. Został on dofinansowany z budżetu Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. kwotą 7400 zł z budżetu Wojewody Lubuskiego kwotą 5100zł oraz przez Marszałka Województwa Lubuskiego kwotą 3000zł.

Programem kierowanym do rodzin z problemem uzależnienia oraz nim zagrożonych był dofinansowany przez Wojewodę kwotą 4700zł cykl spotkań „Poznaj zagrożenia – program edukacyjny dla osób zagrożonych, eksperymentujących z narkotykami oraz ich rodzin.

Innym programem edukacyjnym skierowanym do osób uzależnionych często nie korzystających z profesjonalnej pomocy były: „Warsztaty edukacyjne dla uczestników grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu.” Został on dofinansowany przez Miasto Gorzów (3000zł) oraz Wojewodę Lubuskiego (2500zł)

2013

Kontynuowaliśmy szereg prowadzonych wcześniej działań, których głównym obszarem było prowadzenie placówki – Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia – jako działanie zlecone prze Urząd Miasta Gorzowa Wlkp, którego szczegóły zostały opisane wcześniej.

Całkowity koszt zadania wraz z działalnością Punktu Konsultacyjnego w okresie sprawozdawczym wyniósł  780 165,00   w tym koszty pokryte z  dotacji uzyskanej z Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. to 724 665,00;  środki pozyskane z gmin w ramach umów i porozumień –  55 500,00zł.

Drugą grupą zadań realizowanych przez nasze Stowarzyszenie w 2013 roku był program

„WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW”

Skierowany był on zarówno do uzależnionych i współuzależnionych pacjentów Ośrodków Terapeutycznych, którzy ukończyli podstawowy etap terapii i wykazywali deficyty w obszarze  sprawowania funkcji rodzicielskich, jak i innych rodziców mających problemy wychowawcze. Został on dofinansowany z budżetu Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. kwotą 7400 zł

            Działalność ukierunkowana na osoby uzależnione będące w procesie zdrowienia realizowaliśmy w ramach szeregu programów terapeutycznych, m.in.

Programem z tego zakresu realizowanym w formie maratonowych sesji terapeutycznych  był program „Złość, Agresja, Uzależnienie – warsztat pracy ze złością i agresją wśród osób uzależnionych od  alkoholu”.  Zadanie to dofinansowane zostało przez Marszałka Województwa Lubuskiego kwotą 3000 zł a 1110zł stanowiły środki własne Stowarzyszenia.

            Ze środków pozyskanych z budżetu Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w wysokości : 4200  oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w wysokości 2400zł, w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii udało się kontynuować funkcjonowanie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych „Azyl”.

Także kontynuacją naszych wcześniejszych działań, było prowadzenie grupy wsparcia „Jedynka” dla osób uzależnionych od alkoholu, której działanie Miasto Gorzów Wlkp. wsparło kwotą 7400 zł.

2014

W roku 2014 kontynuowaliśmy zadanie Prowadzenia Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia jako placówki spełniającej zadania Izby Wytrzeźwień. Prezydent przekazał na ten cel 700 000zł oraz dodatkowe 10 000 zł na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych w okresie zimowym.

W związku z prowadzoną ogrzewalnią postanowiliśmy zaproponować osobom korzystającym z jej usług program „HARM REDUCTION – program redukcji szkód dla osób bezdomnych korzystających z ogrzewalni.” Zajęcia edukacyjno – konsultacyjne z tymi osobami prowadzili terapeuci. Program ten został dofinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 4500zł, przeznaczyliśmy również na ten cel 550zł ze środków własnych Stowarzyszenia.

Działalność Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia wsparły również okoliczne gminy łączną kwotą w wysokości 55 500zł.

Kontynuowaliśmy szereg działań związanych z prowadzeniem grup wsparcia „JEDYNKA” oraz „AZYL”, które zostały dofinansowane przez Prezydenta Miasta Gorzowa kwotami po 4000zł.

Programy terapeutyczne, które były kontynuacją działań z lat poprzednich to:

„Warsztaty zapobiegania nawrotom picia” – dofinansowane na poziomie 5000zł;

„Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców” – dofinansowanie 5360zł;

„Trening umiejętności służących zdrowieniu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.” – dofinansowany kwotą 4880zł

Nowymi programami, których realizacja wynikła z potrzeb osób zgłaszających się do nas i które zaproponowaliśmy a oferty zostały przyjęte przez Prezydenta to:

„Warsztaty asertywności dla osób współuzależnionych” – dofinansowane kwotą 5000zł.

– „Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców osób eksperymentujących oraz uzależnionych od alkoholu – KROKUS” – otrzymana dotacja w wysokości 6480zł.

2015

W roku 2015 kontynuowaliśmy zadanie Prowadzenia Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia jako placówki spełniającej zadania Izby Wytrzeźwień w miesiącach styczeń – sierpień. Prezydent przekazał na ten cel 472 600zł oraz dodatkowe programy powiązane z tym zadaniem to:
– Raport z funkcjonowania Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia za kwotę 12 000zł.
– Program redukcji szkód – „Harm Reduction” – dotacja w wysokości 9000zł,
– Przeprowadzenie diagnozy – dofinansowane kwotą 10000zł.

Działalność Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia wsparły również okoliczne gminy łączną kwotą w wysokości 36 500zł.

Kontynuowaliśmy szereg działań związanych z prowadzeniem grup wsparcia „JEDYNKA” oraz „AZYL”, które zostały dofinansowane przez Prezydenta Miasta Gorzowa kwotami  4400zł oraz 4000zł.

Programy terapeutyczne, które były kontynuacją działań z lat poprzednich to:

„Warsztaty zapobiegania nawrotom picia” – dofinansowane na poziomie 4500zł;

„Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców” – dofinansowanie 5600zł;

„Trening umiejętności służących zdrowieniu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.” – dofinansowany kwotą 2900zł

„Warsztaty asertywności dla osób współuzależnionych” – dofinansowane kwotą 3000zł.

– „Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców osób eksperymentujących oraz uzależnionych od alkoholu – KROKUS” – otrzymana dotacja w wysokości 4000zł.

Nowymi programami, których realizacja wynikła z potrzeb osób zgłaszających się do nas i które zaproponowaliśmy a oferty zostały przyjęte przez Prezydenta to:

Program terapeutyczny „Przewodnik rozwoju duchowego dla osób uzależnionych od narkotyków.” – dofinansowane kwotą 3000zł.

Po kilku latach wróciliśmy do pomysłu realizacji dwóch programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu będących w programie podstawowym i pogłębionym terapii uzależnienia.

– „Złość, agresja, uzależnienie – warsztat pracy ze złością i agresją wśród osób uzależnionych od alkoholu.” – otrzymana dotacja w wysokości 4315zł.

– „TRENING ASERTYWNYCH ZACHOWAŃ ABSTYNENCKICH – TAZA.” – – otrzymana dotacja w wysokości 4360 zł

2016

Zadania realizowane przez Stowarzyszenie „PRZEŁOM” w roku 2016 to w głównej mierze dwa kompleksowe programy skierowane do osób uzależnionych, współuzależnionych, rodziców osób uzależnionych od alkoholu oraz środków psychoaktywnych.

Prezydent Miasta Gorzowa dofinansował zadanie pod nazwą: „Kompleksowy program wsparcia zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.”, w którego skład wchodziły programy: –Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich;

                 – Warsztat zapobiegania nawrotom picia;

                 – Warsztaty zachowań asertywnych skierowane do osób współuzależnionych;

Całość zadania Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. dofinansował kwotą 15 300zł.

Podobnym zadaniem dofinansowanym przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. kwotą 14 400zł oraz przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej kwotą 4000zł był: „Kompleksowy program wsparcia zdrowienia osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin.” W ramach którego zrealizowano programy: – „Trening umiejętności służących zdrowieniu”;

                                      – „Przewodnik rozwoju duchowego”;

                                      – „Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców”.

2017

Zadania realizowane przez Stowarzyszenie „PRZEŁOM” w roku 2017 to również w głównej mierze dwa kompleksowe programy skierowane do osób uzależnionych, współuzależnionych, rodziców osób uzależnionych od alkoholu oraz środków psychoaktywnych.

Prezydent Miasta Gorzowa dofinansował zadanie pod nazwą: „Kompleksowy program wsparcia zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.”, w którego skład wchodziły programy: – Warsztat zapobiegania nawrotom picia;

                 – Zajęcia grupy dla rodziców KROKUS;

Całość zadania Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. dofinansował kwotą 8000zł.

Podobnym zadaniem dofinansowanym przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. kwotą 7000zł oraz przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej kwotą 6000zł był: „Kompleksowy program wsparcia zdrowienia osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin.” W ramach którego zrealizowano programy:

„Trening umiejętności służących zdrowieniu”;

 – „Przewodnik rozwoju duchowego”;

– „Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców”.

Osobnym programem z zakresu przeciwdziałania narkomanii było prowadzenie grupy wsparcia „AZYL” dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Program ten został dofinansowany z budżetu Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. kwotą 10800zł.

Stowarzyszenie nasze otrzymało również dotację na przeprowadzenie zajęć superwizyjnych dla terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz od środków psychoaktywnych. Na ten cel uzyskaliśmy dotacje z budżetu Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w wysokości 10400 zł oraz 6703,20zł.

2018

Zadania realizowane przez Stowarzyszenie „PRZEŁOM” w roku 2018 to programy skierowane do grup ryzyka jeśli chodzi o uzależnienie od alkoholu oraz od środków psychoaktywnych.

Prezydent Miasta Gorzowa dofinansował zadania pod nazwą: „Bezpieczniej na drodze – program dla nietrzeźwych kierowców.” Program korekcyjno – edukacyjny był skierowany do osób, które prowadziły pojazdy mechaniczne będąc pod wpływem alkoholu, najczęściej były to osoby pijące ryzykownie lub szkodliwie alkohol jak również osoby uzależnione od alkoholu.

Całość zadania Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. dofinansował kwotą 7000zł.

Podobnym zadaniem dofinansowanym przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. kwotą 10820zł był: „Trening Umiejętności Społecznych dla osób eksperymentujących z narkotykami oraz uzależnionych.” Cały program przewidziany był na 18 zajęć grupowych realizowanych od maja do września 2018r. Celem przeprowadzenia tego treningu było zmniejszenie zagrożenia uzależnieniem jak również redukcja zachowań ryzykownych i szkodliwych poprzez zwiększanie kompetencji społecznych w obszarach relacji, kontaktu z samym sobą, emocji, budowania sieci wsparcia, jak również zwiększania umiejętności społecznych. Główną grupą adresatów programu były osoby eksperymentujące z narkotykami oraz uzależnione od środków psychoaktywnych we wczesnej fazie uzależnienia chcące zwiększyć swoje kompetencje z zakresu umiejętności społecznych.

Osobnym programem z zakresu przeciwdziałania narkomanii było prowadzenie grupy wsparcia „AZYL” dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Program ten został dofinansowany z budżetu Marszałka Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej kwotą 7000zł, a także podobny program skierowany do osób uzależnionych od środków psychoaktywnych: „Stworzenie i prowadzenie  grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu – JEDYNKA”
dofinansowany również z budżetu Marszałka Województwa Lubuskiego w kwocie 10000zł.

2019

Zadania realizowane przez Stowarzyszenie „PRZEŁOM” w roku 2019 to programy skierowane do grup ryzyka jeśli chodzi o uzależnienie od środków psychoaktywnych oraz do osób uzależnionych od alkoholu.

Kontynuowaliśmy zadanie dofinansowywane prze Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w latach ubiegłych: „Trening Umiejętności Społecznych dla osób eksperymentujących z narkotykami oraz uzależnionych.” tym razem dofinansowanie realizacji programu wynosiło 11200zł.

Również kontynuacją zadania realizowanego we wsparciu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze kwotą 4500 zł było prowadzenie grupy wsparcia „AZYL” dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

2020

Zadania realizowane przez Stowarzyszenie „PRZEŁOM” w roku 2020 to również podobnie jak w roku ubiegłym programy skierowane do grup ryzyka jeśli chodzi o uzależnienie od środków psychoaktywnych oraz do osób uzależnionych od alkoholu.

Kontynuowaliśmy zadanie dofinansowywane prze Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w latach ubiegłych: „Trening Umiejętności Społecznych dla osób eksperymentujących z narkotykami oraz uzależnionych.” tym razem dofinansowanie realizacji programu wynosiło 10000zł.

Podobnym programem skierowanym jednak do osób uzależnionych od alkoholu oraz pijących szkodliwie, doświadczających szkód z powodu nadużywania alkoholu był program dofinansowany przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. kwotą 5000zł pod nazwą: „Trening Umiejętności Społecznych dla osób pijących ryzykownie lub szkodliwie oraz uzależnionych od alkoholu.”

2021

Zadania realizowane przez Stowarzyszenie „PRZEŁOM” w roku 2021 to  programy skierowane do grup ryzyka jeśli chodzi o uzależnienie od środków psychoaktywnych oraz do osób uzależnionych od alkoholu.

Kontynuowaliśmy zadanie dofinansowywane prze Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w latach ubiegłych: „Trening Umiejętności Społecznych dla osób eksperymentujących z narkotykami oraz uzależnionych.” tym razem dofinansowanie realizacji programu wynosiło 10260zł.

Podobnym programem skierowanym jednak do osób uzależnionych od alkoholu oraz pijących szkodliwie, doświadczających szkód z powodu nadużywania alkoholu był program dofinansowany przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. kwotą 12700zł pod nazwą: „Trening Umiejętności Społecznych dla osób pijących ryzykownie lub szkodliwie oraz uzależnionych od alkoholu.”

Także kontynuacją naszych wcześniejszych działań sprzed kilku lat, było prowadzenie grupy wsparcia „Jedynka” dla osób uzależnionych od alkoholu, której działanie Marszałek Województwa Lubuskiego wsparł kwotą 19500 zł.